Kategori: İslâmi Bakış

 • Ezânı Nasıl Dinlemeliyiz?..

  “Pîr-i müezzinin” olan Bilâl-i Habeşi (r.a) ezâna başlayacağını haber verince Resûl-i Ekrem Efendimiz, şayet sahâbe-i kiramla sohbet hâlindeyseler – meâlen – şöyle buyururlardı: “Namaz vakti geldi, öylemi? Ezânı oku; namaz vaktini Müslümanlara ilân et; namazla bizi dinlendir, ey Bilâl!..” Dikkat edilince hemen fark edilecektir ki, hadîs-i şerîfde ne hassas bir incelik vardır… Arapçadaki bu derin…

 • Allâh’ın Sıfatları

  Yüce Rabb’imizi sıfatlarıyla tanır ve biliriz. O’nun sıfatları ise iki kısma ayrılır: Selbî (yaratılmışlarda olmayan ve bulunmayan) sıfatlar. Sübûtî (zâtî ) sıfatlar. ALLÂH’IN SELBÎ SIFATLARI Rabb’imizin selbî sıfatları altı tâne olup şunlardır: 1- Vücûd: Allâh’ın varlığı, var olması. 2- Kıdem: Allâh’ın ezelî olması, varlığının başlangıcının olmaması. 3- Bekâ: Allâh’ın ebedî olması, varlığının sonunun olmaması. 4-…

 • Îmân ve İslâm Hakkında Gerekli Bilgiler

  Îmân Ne Demektir? Îmân, sevgili Peygamberimizin yüce Allâh’tan getirmiş ve bizlere iletmiş olduğu şeylerin hepsine, cân-ü gönülden inanmaktır. Îmânın Yâni Mü’min Olmanın Şartları: Gerek Kur’ân-ı Kerîm’de gerekse Hadîs-i Şerîflerde îmân etmekle yükümlü olduğumuz hususların sayısı oldukça fazladır. Ancak bunların başlıcaları ve en önemli olanları altı tâne olup, şunlardır: 1- Allâh’a inanmak 2- Meleklerine inanmak 3-…

 • Ehl-İ Sünnet ve Cemâat Ne Demektir? Kimlerdir?

  Ehl-i Sünnet ve Cemâat demek; sünnet ve cemâat ehli, yâni sünnet ve cemâate bağlı ve ona sâhip çıkanlar demektir. Sünnet, sevgili Peygamberimizin inanç, i’tikâd ve amelde izlediği yoldur. Bu yol şüphesiz onun ashâbının da yoludur. Cemâatten maksat ise, Müslümanların çoğunluğudur. Peygamberimizin ashâbından sonra gelen Müslümanların çoğunluğu, ashâbın i’tikâdı üzerinde sâbit kaldılar. Bunların inanç ve i’tikâdlarından…

 • İbn Teymiyye Hakkında

  İbn-i Teymiyye hakkında Leknevî’nin, “İkâmetu’l Hucceh” isimli kitâbının 29. sayfasında özetle: “İbn-i Teymiyye büyük âlimlerdendir. Tâcüddîn Sübki, İbn-ü Seyyidinnâs ve başkaları onu gâyet methetmiştir. Böyle olmakla berâber, ondan bir takım bozuk inançlar da nakledilmektedir. Bu bozuk inançlardan dolayı Yâfiî ve İbn-i Hacer El Mekkî ve daha başkaları tarafından yerilmiş, kınanmış ve tenkîd edilmiş (eleştirilmiş) tir.…